Top 30 trường đại học hệ LAC không nên bỏ lỡ

Trường Đại học khai phóng hay còn được biết đến nhiều với các tên “Liberal Arts College”(LAC) là những cơ sở giáo dục đại học Hoa Kỳ vốn nhấn mạnh đến sự giảng dạy có tính tương tác ở bậc đại học (mặc dù hoạt động nghiên cứu cũng là một phần quan trọng)